privacy policy

  1. Zgodnie z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenia”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SPEC BAU Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Gospodarczej 8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 290451, REGON: 120546849, NIP: 549-232-28-63, BDO numer 238938, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (dalej: SPEC BAU lub Administrator).
  2. SBP oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji/wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Spec Bau.
  3. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, PESEL, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Dane osobowe Administrator pozyskał bezpośrednio od Państwa lub od Państwa przełożonych przy okazji zawierania lub wykonywania umów.
  5. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozpatrywania reklamacji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia tj. zawarcie i wykonanie umowy], a także spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w postaci archiwizacji dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania dokumentów rachunkowych na poczet ewentualnych kontroli przez organy administracji publicznej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej], ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami [podstawa prawna Art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami] – oraz prowadzenia statystyk i analiz [podstawa prawna Art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji działalności gospodarczej].
  6. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.