RODO

Załącznik A – klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenia”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SPEC BAU Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezince (32-600) przy ul. Pławskiej 1b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 290451, REGON: 120546849, NIP: 549-232-28-63, BDO numer 238938, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (dalej: SPEC BAU lub Administrator).

2. SBP oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji/wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Spec Bau: ………………………………………………….

3. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, PESEL, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu.

4. Dane osobowe Administrator pozyskał bezpośrednio od Państwa lub od Państwa przełożonych przy okazji zawierania lub wykonywania umów.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozpatrywania reklamacji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia tj. zawarcie i wykonanie umowy], a także spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w postaci archiwizacji dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania dokumentów rachunkowych na poczet ewentualnych kontroli przez organy administracji publicznej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej], ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami [podstawa prawna Art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami] – oraz prowadzenia statystyk i analiz [podstawa prawna Art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji działalności gospodarczej].

6. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

7. Dane osobowe będą udostępnione odpowiednio uprawnionym pracownikom SPEC BAU lub Spółkom powiązanym, pozostałym kontrahentom Spec Bau w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, informatyczne, archiwizacyjne na rzecz SPEC BAU oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spec Bau, jeżeli takie udostępnienie okaże się konieczne.

8. Administrator będzie przechowywać dane przez czas realizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym zrealizowano przedmiot umowy, zakończono proces reklamacyjny, zakończono współpracę w ramach umowy lub upłynął termin gwarancji/rękojmi za wady, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, lecz stanowi warunek wynikający z zawartej umowy handlowej i niezbędne w celu realizacji zawieranych umów.

10. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma:

a) Prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane, prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, otrzymania ich kopii, a także uzyskania następujących informacji:

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich (tj. niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej) lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;
 • prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osób których dane są przetwarzane – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (tj. takim, w którym decyzja opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ta osoby wpływa), oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osób, których dane są przetwarzane.

b) Prawo do sprostowania danych osobowych- prawo żądania, aby Administrator niezwłocznie sprostował dane osobowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”) tj., prawo żądania, żeby dane osobowe niezwłocznie zostały usunięte, pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • zgoda (o ile była wymagana) na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta;
 • dane osobowe przetwarzane były przez Administratora niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte, aby wywiązać się obowiązku prawnego przewidzianego dla Administratora w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na podstawie art. 17 ust. 3 Rozporządzenia, Administrator może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, gdyby takie sprawowanie zostało nam powierzone;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – osoby których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli osoby, których dane osobowe są przetwarzane kwestionują prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 • jeśli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z prawem, a osoby których dane osobowe są przetwarzane sprzeciwiają się, aby je usunąć, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są potrzebne osobom, których dane osobowe są przetwarzane, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ich roszczeń;

W przypadku skorzystania przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Administrator będzie mógł je przetwarzać w następujących przypadkach:

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

 

e) Prawo do przeniesienia danych osobowych – osoby których dane osobowe są przetwarzane mają prawo otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które zostały Administratorowi dostarczone, jak również zażądania, żeby Administrator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Administrator przenosi wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

 • ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia na żądanie działań przed zawarciem umowy.

 

11. W przypadku zamiaru skorzystania z praw, opisanych powyżej w tym prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub w celu uzyskania większej ilości informacji – należy skontaktować się z Administratorem korzystając z jednego z poniższych sposobów komunikacji:

a) pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej informacji;

b) e-mailowo na adres ……………………………….

c) telefonicznie pod numerem +48 ………………………….

12. Odpowiedzi co do rozpatrzenia powyższych wniosków zostaną udzielone bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

13. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Rozporządzenia.